Man kan sagtens gøre noget godt for klimaet og skabe en sund økonomi

– det beviser vi dagligt.

Årsrapport 2022

Ved hjælp af klimavenlige energiløsninger hjælper vi virksomheder og organisationer med at investere i den grønne omstilling og spare penge på samme tid

Potentialet i at tænke og investere grønt!

Klimabevidsthed og grøn omstilling er mere end nogensinde blevet en stærk og nødvendig faktor for samfundet og for udviklingen af virksomheders profiler og kultur.

SIMON BORBICONI

Partner

ANDREW PECK

Partner

LASSE PEDERSEN

Partner

En visionær og langsigtet CSR-strategi er blevet en vigtig faktor for virksomhederne. Institutionelle og finansielle investorer retter deres fokus mod brancher, der kan styrke de konkurrencemæssige fordele som en grøn profil medfører.

Danmarks regerings seneste energirapport fra april 2022 ”Danmark kan mere II” præsenterer en ambition om at firedoble den samlede produktion af energi fra sol og landvind og har en målsætning om at gøre Danmark uafhængig af russisk gas ved hjælp af vedvarende energi inden år 2030.

VE er essentielt

I både internationale og nationale klimaplaner er solceller, biogas og vindmøller udpeget som nøglefaktorer i den grønne omstilling fra fossile energiformer til vedvarende energiproduktion.

For langt de fleste virksomheder er solceller den mest oplagte mulighed. Solceller er den løsning på vedvarende energi, der kræver mindst plads, da de ofte kan placeres på virksomhedernes tagareal, der på forhånd ikke bliver udnyttet. Derudover er det mindre tidskrævende at implementere solceller end andre energiløsninger, og det er samtidig den energiløsning, der har den korteste tilbagebetalingstid på 4-8 år.

Vi er derfor glade for at kunne levere en essentiel energiløsning til de danske virksomheder, så vi kan bidrage til Danmarks klimamål.

NRGreen styrker sin position

Hos NRGreen oplever vi en stigende efterspørgsel fra virksomheder, der med afsæt i forskellige motivationsfaktorer for alvor fokuserer på den grønne omstilling i form af solceller.

I slutningen af året indgik vi en strategisk alliance med Atea, der er Nordens største IT-leverandør. Dette samarbejde medfører, at vi fremover leverer solenergi til Ateas kunder, og derved bidrager i endnu højere grad til den grønne omstilling.

Fortsat øget vækst

Behovet og incitamenterne for at investere i grønne energiløsninger bliver ikke mindre i fremtiden, hvilket vi allerede mærker nu hos NRGreen. Vi er yderst bevidste om nødvendigheden af den vedvarende energi, og den rolle som erhvervslivet spiller i den samlede klimaindsats. Et stort antal af virksomheder tilslutter sig den grønne omstilling, og det er vores stigende antal kunder et tydeligt tegn på. Flere virksomheder henvender sig fortsat, mens adskillige af vores allerede eksisterende kunder vælger at udvide deres anlæg.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel, har vi i det forgangene år måtte øge vores personale, og vil desuden ansætte flere nye medarbejdere i 2023, så vi fortsat kan give vores kunder den bedste service og mest optimale rådgivning.

Vi ser frem til fortsat at øge klimaindsatsen i 2023.

Igangværende projekter

Udvalg af NRGreens igangværende solcelle projekter.Igangværende projekter

Udvalg af NRGreens igangværende solcelle projekter.

Kontrakter optaget 2020-2025

CASE
NRGreen installerer rekordstort solcelleanlæg hos Bella Center

Skandinaviens andenstørste messe- og kongrescentre, Bella Center, omlægger til vedvarende solenergi fra NRGreen med et rekordstort, tagbaseret solcelleanlæg.

Bellagroup, der er en af Danmarks førende virksomheder indenfor bl.a. messer og kongresser, har taget et stort skridt på vejen mod den grønne omstilling. Virksomheden, der ejer flere hoteller og venues, heriblandt Bella Centeret, er i processen af at få installeret et solcelleanlæg på tagene af det københavnske messe- og kongrescenter.

Solcelleanlægget kommer samlet set til at dække et areal på16.000 kvm, hvilket svarer til to fodboldbaner, og bliver derved det største tagbasserede solcelleanlæg på Sjælland.

”Det er vores hidtil største og mest ambitiøse projekt, og det bliver klart største af sin slags på Sjælland,” fortæller Simon Borbiconi, partner hos NRGreen. ”Med solcelleanlægget får Bella Center grøn energi på en flade, som i forvejen ikke bliver brugt til noget, og som ikke generer øjet eller fylder i landskabet. Derfor er tagbaserede solcelleanlæg som dette, en oplagt metode til at bekæmpe både klima- og energikrisen.”

Solcelleanlægget får en kapacitet på 2,79 MW, som svarer til 537 husstandes årsforbrug. Dette kommer til at dække en tredjedel af Bella Centerets energiforbrug, og giver en CO2 reduktion på 379 tons. Denne CO2 mængde svarer til at køre en personbil rundt om jorden 90 gange, hvert år.

Bellagroup har længe arbejdet for at blive en mere bæredygtig virksomhed, og derfor er denne mulighed også oplagt for Bellagroups administrerende direktør, Christian Folden Lund. ”Vi arbejder målrettet med bæredygtighed og ansvarlighed på tværs af alle vores hoteller og venues som del af vores ”responsible hospitality”-strategi. Derfor er vi meget begejstrede for, at vi nu kan udnytte tagets potentiale til at generere vedvarende energi til Bella Center og AC Hotel Bella Sky,” fortæller han.

Udover at installere det nye solcelleanlæg, skal NRGreen ligeledes installere 5.500 LED-lyskilder i et af Bellagroups hoteller, AC Hotel Bella Sky.

”Vi er glade for at stå for entreprisen af Bella Centerets nye solcelleanlæg, og ikke mindst vores samarbejde med Bella Group. Foruden at være en spændende virksomhed, så er det inspirerende med en samarbejdspartner, der påtager sig et ansvar, når det gælder en vigtig sag som klimakrisen,” fortæller Simon Borbiconi.

Projekt highlights

2,79 MW

Solcelleanlæg

379 ton CO2

Årlig besparelse

5.500

LED-lyskilder
Dækker 537 husstandes årsforbrug
CASE
Hørkram investerer i solceller fra NRGreen for mere klimavenlig drift
Fødevaregrossisten, Hørkram, har valgt at sætte fokus på bæredygtighed, og har i den forbindelse valgt at omlægge til vedvarende energi ved at investere i solceller fra NRGreen.

En af Danmarks største fødevare- og cateringgrossister, Hørkram, har taget et bæredygtigt valg for deres logistikcenter i Sorø. Den landsdækkende virksomhed leverer et stort udvalg af varer, der opbevares på logistikcenteret. Bygningen rummer bl.a. store køle- og frostlagrer og kræver således en betydelig mængde energi. Hørkram har derfor besluttet at investere i vedvarende solenergi på tagfladen af det store logistikcenter.

Solcelleanlægget vil komme til at fylde 9.000 kvm, og vil blive det andet største tagbaserede solcelleanlæg på Sjælland. Når anlægget er installeret, vil det give Hørkram en besparelse på 1.754.017 kWh om året.

”Hørkrams nye solcelleanlæg bliver blandt de største tagbaserede anlæg i Danmark og giver en årlig CO2-besparelse på 275 tons. Det svarer til et årsforbrug for mere end 1.000 personer og gør derfor en betydelig forskel for klimaet,” fortæller Simon Borbiconi, partner i NRGreen.

Det kommende solcelleanlæg kommer til at spille en stor rolle for virksomhedens energiforbrug og bæredygtighed, hvilket Hørkrams bæredygtighedschef, Vivi Kjersgaard, har stort fokus på.

”Vi arbejder meget med bæredygtighed – både i forhold til vores drift og i forhold til, hvordan vi kan hjælpe vores kunder til at handle mere bæredygtigt. Derfor er det et naturligt skridt for os at kigge mod optimering af driften af vores centre,” oplyser hun.

Solcelleanlægget forventes at stå klar til at producere grøn energi til virksomhedens logistikcenter fra d. 1. april 2023, hvilket centerdirektør for Hørkram i Sorø, Claus Bredvig, ser frem til.

”Vi tog i starten af 2022 en beslutning om at arbejde for energineutral drift af bygningerne i vores center i Sorø. I den forbindelse vedtog vi det store solcelleprojekt, der er ét blandt flere spændende bæredygtighedstiltag, vi har igangsat, som et skridt på vejen mod netop energineutral drift af centeret. Vi håber at kunne indfri denne målsætning med udgangen af 2023,” fortæller han.

Hos NRGreen er vi altid klar til at kunne støtte op om vores kunders bæredygtighedsambitioner. ”Vi er glade for at samarbejde med Hørkram om implementeringen af deres nye solcelleanlæg. Det er inspirerende at vide, at solcelleprojektet bidrager til deres ambitiøse strategi om mere bæredygtig drift,” uddyber Simon Borbiconi.

Projekt highlights

9.000

Kvm

275 ton CO2

Årlig besparelse
Dækker 1.000 personers årsforbrug
Ledelsesberetning
Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter:
Selskabets hovedaktivitet er rådgivning og salg af solcelleanlæg.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat før skat udviser kr. 9.643.932.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, og noterer en normaliseret leverance situation.

Den eksplosivt store efterspørgsel i 2022 på selskabets løsninger er fortsat ind i 2023. Selskabet er i stigende positiv vækst og har løftet målsætningen for 2023 til et endnu mere ambitiøst mål om grøn strøm.

Med et samlet beregnet potentiale i Danmark på tagbaserede solcelleanlæg + 50.000 MW frem mod 2030, vil selskabet foretage de nødvendige tiltag for at sikre levering på den store efterspørgsel af solceller og følge strategiplanen ”Greenovation”.

Selskabet har i de 2 første måneder af 2023 optaget nye kontrakter på over kr. 40.000.000, og det forventes, at resultatet for regnskabsåret 2023 vil blive i omegnen af en tredobling af resultatet i 2022.

Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
Der er ikke usikkerheder vedrørende fortsat drift.
Usikkerhed ved indregning og måling
Det er ledelsens vurdering, at der ikke er væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling i årsregnskabet.
Usædvanlige forhold
Det er ledelsens vurdering, at regnskabsåret ikke er påvirket af usædvanlige forhold ud over energikrisen, som har forøget efterspørgslen væsentligt på alternative energikilder som solcelleanlæg.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Det er ledelsens vurdering, at der efter regnskabsårets afslutning ikke er indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling pr. statusdagen.

Grøn Omstilling – Danmarks klimamål 2030

Danmark forventes at nå det i EU fastsatte mål om at reducere udledningen af drivhusgasser fra de såkaldte ikke-kvotebelagte sektorer, herunder bygninger, landbrug og transport, i perioden fra 2013 og frem mod 2020.

Fra 2021 starter en ny forpligtelsesperiode som løber frem mod 2030. Danmark har under EU’s 2030-ramme for klima- og energipolitikken forpligtet sig til at nedbringe udledningerne fra de ikke-kvoteomfattede sektorer med 39 pct. i 2030 ift. 2005-udledningen, herunder opfyldelse af gradvist skærpede årlige delmål fra og med 2021.

Ifølge Energistyrelsens Basisfremskrivning fra 2020 forventes udledningerne fra de ikke-kvoteomfattede sektorer at være reduceret med ca. 24 pct. i 2030 i forhold til 2005-udledningen under fravær af nye politiske tiltag. Heri er dog endnu ikke indregnet effekten af klimaaftalen fra juni 2020, ligesom kommende politiske aftaler vil kunne medføre yderligere reduktioner frem mod 2030.

Klimaloven
Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Med klimaloven bliver reduktionsmålene således juridisk bindende.

Klimaloven sætter en række rammer, som forpligter den nuværende og fremtidige klimaministre til konkret handling. Handlepligten i loven sikrer, at den til enhver tid siddende klimaminister ikke kan slække på indsatsen.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for NRGreen ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nærum, den 24. februar 2023

Direktion

Andrew Ivar Peck

Formand

Simon Borbiconi

Lasse Barnkob

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i NRGreen ApS
Revisionspåtegningen på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for NRGreen ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.

Vi er uafhængige af virksomheden i overens- stemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover
  • identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol
  • opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol
  • tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige
  • konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften
  • tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 24. februar 2023

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 57 81 98

Carsten Nielsen
statsaut. revisor
mne30212

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Balance pr. 31. december

Balance pr. 31. december

Balance pr. 31. december

Egenkapitalopgørelse

Noter
1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for NRGreen ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.


Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSE

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk. 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser omfatter salg, montering og servicering af solcelleanlæg mv. og indregnes i nettoomsætningen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i opnåelse af milepæle i leverancen og ledelsens styringsmæssige hensyn, idet ledelsen vurderer, at det bedst giver et retvisende billede af selskabets aktiviteter.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter fradrages i nettoomsætningen.

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten eller færdiggørelsesgraden på balancedagen ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgående omkostninger, og kun i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Vareforbrug

I vareforbrug indregnes omkostninger, der afholdes for at opnå årets omsætning. Herunder indgår direkte omkostninger til handelsvarer og løn samt ændringer i beholdninger af handelsvarer og igangværende serviceleverancer mv.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklamer, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge, pensioner og andre omkostninger til social sikring.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter endt brugstid. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over den forventede brugstid, der er skønnet, som følger:

Produktionsanlæg og maskiner: 5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5 år
Indretning af lejede lokaler: 5 år

Der afskrives ikke på kunst, da det ikke undergår værdiforringelse ved brug.

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede leasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse til amortiseret kostpris, hvorved leasingydelsens rentedel indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Alle øvrige leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Igangværende serviceleverancer

Igangværende serviceleverancer måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og eventuelle forventede tab. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på igangværende serviceleverancer. Færdiggørelsesgraden opgøres ud fra en stadieopgørelse. Ved kontraktindgåelse bestilles varer fra underleverandører og der indregnes som hovedregel 40% af den igangværende serviceleverance inkl. acontoavance som omsætning ud fra ledelsens forkalkulation. Det svarer som hovedregel til den med kunden aftalte acontofakturering. Ved opstart af montering af solcelleanlægget indregnes yderligere 40% af den igangværende serviceleverance som omsætning. Ved afslutning af det enkelte projekt slutfaktureres som hovedregel 20% af den igangværende serviceleverance som omsætning. Ledelsen ajourfører løbende forkalkulationer for de enkelte igangværende serviceleverancer og tilpasser indregning af omsætning og acontoavance i overensstemmelse med seneste forkalkulation.

Når salgsværdien på igangværende serviceleverancer ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Igangværende serviceleverancer indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af igangværende serviceleverancer, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af igangværende serviceleverancer, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter forudbetalinger for omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Værdipapirer

Værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskursen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for korrektioner af skat vedrørende tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på baggrund af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen henholdsvis egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på igangværende serviceleverancer, indregnes det samlede forventede tab på arbejdet som en hensat forpligtelse.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, så forskellen mellem kostprisen og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden sammen med renteomkostninger.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

2. Personaleomkostninger

3. Finansielle indtægter

4. Finansielle omkostninger

5. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler samt huslejekontrakter. Den samlede forpligtelse kan opgøres til kr. 1.264.011.

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet selvskyldnerkaution overfor mellemværende med Merkur Andelskasse.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt 4 mio. kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver goodwill, debitorer, materielle anlægsaktiver samt domænenavne og rettigheder. Der er herudover stillet garantier for 2 mio. kr.

7. Usikkerhed ved indregning og måling

Det er ledelsens vurdering, at der ikke er væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling i årsregnskabet.

8. Usædvanlige forhold

Det er ledelsens vurdering, at regnskabsåret ikke er påvirket af usædvanlige forhold ud over energikrisen, som har forøget efterspørgslen væsentligt på alternative energikilder som solcelleanlæg.

9. Begivenheder efter balancedagen

Det er ledelsens vurdering, at der efter regnskabsårets afslutning ikke er indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling pr. statusdagen.

Virksomhedsoplysninger

Selskabet
NRGreen ApS
Byageren 9
2850 Nærum

Telefon: +45 70 605 601
Hjemmeside: www.nrgreen.dk
E-mail: info@nrgreen.dk

CVR-nr.: 41292784
Hjemstedskommune: Nærum
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse
Andrew Ivar Peck
Simon Borbiconi
Lasse Barnkob

Direktion
Andrew Ivar Peck
Simon Borbiconi
Lasse Barnkob

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
CVR-nr. 25 57 81 98

Pengeinstitut
Merkur Andelskasse

ÅRSRAPPORT 2022

NRGreen APS
Byageren 9
2850 Nærum

CVR-nr.: 41292784
+45 70 605 601
nrgreen.dk